Bizimle iletişime geç
Haber.TC

Haber.TC

Sarıyer Belediyesi zabıta alımı ilanı !

Her An Haber

4 Ekim 2020 Pazar 14:52:48

Sarıyer Belediyesi zabıta alımı ilanı !

Sarıyer Belediyesi kadın ve erkek zabıta alımı ilanı yayınladı. Başvuru şartları neler ? İşte detaylar..

Sarıyer Belediyesi kadın ve erkek zabıta alımı ilanı yayınladı. Başvuru şartları neler ? İşte detaylar..

Sarıyer Belediyesi boş olan zabıta kadrosu  için KPSS 60 puan ile kadın ve erkek zabıta alımı yapılacağını duyurdu.

Peki başvurular nereye yapılıyor ? Zabıta alımı için gerekli şartlar nelerdir?

Sarıyer Belediyesi resmi ilanla açıkladı. KPSS 60 puanla zabıta alımı yapacak .

İşte resmi gazetede yayınlanan ilan…

İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Sarıyer Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1 – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi’nin (a) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesi’nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2 – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak ön lisans 2018-KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan
(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 60 puan ve üzeri KPSS
puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48. maddesi’nin (a) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliği’nin 13/a maddesi’nde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri
belediyemizce yapılacaktır.)
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
f. Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS İngilizce sınavından en az (C)
seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.
3 – BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
(http://www.sariyer.bel.tr) temin edeceklerdir.
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten
alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
9. Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama
kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir
belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
10. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
4 – BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 02 Kasım – 06 Kasım 2020 tarihleri arasında mesai
saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Pınar Mahallesi, Günyüzü Sokak
No: 2 – Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
a. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
b. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.sariyer.bel.tr resmi internet
sayfasından ilan edilecektir.
c. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
d. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
e. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
f. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Sarıyer Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
6 – SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı
sınav 19 Kasım 2020 günü saat 09.30’ da başlamak üzere Pınar Mahallesi, Günyüzü Sokak No: 2
– Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 5 kat Brifing
Salonunda yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün
sınava devam edilecektir.
Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava
çağıracaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı Sınav:
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi
özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7 – SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
b. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
d. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
e. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

 

 

Devamını Oku
Yorum yapmak için tıkla

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı