Bizimle iletişime geç
Haber.TC

Haber.TC

Zabıta alım ilanı ! Ankara (Mamak) zabıta alım şartları neler?

Her An Haber

4 Ekim 2020 Pazar 13:38:25

Son Güncelleme: 04/10/2020 13:40:04

Zabıta alım ilanı ! Ankara (Mamak) zabıta alım şartları neler?

Zabıta alımları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler?  Ankara  zabıta alım ilanı hakkında merak edilen her şeyi sizin için araştırdık. İşte detaylar haberimizin devamında …

Zabıta alımları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler?  Ankara  zabıta alım ilanı hakkında merak edilen her şeyi sizin için araştırdık. İşte detaylar haberimizin devamında …

Kamuya çeşitli kadrolarda memur alımı ilanları devam ediyor. Yeni yayınlanan ilanda zabıta alımı yapılacağı duyuruldu .Zabıta olmak isteyen adayların beklediği ilan geldi. Peki başvuru şartları neler?

İşte Ankara Mamak Belediyesi zabıta alım ilanı duyurusu..

1.Başvuru genel şartları :

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

2.Başvuru özel şartları:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3.Bavuru esnasında istenilen belgeler :

Başvuru sırasında;
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.mamak.bel.tr/)
temin edeceklerdir.
2. Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir),
9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4.Başvuru yeri, tarihi ,şekli ve süresi:

Yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;
1. Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 30/11/2020 – 04/12/2020 tarihleri arasında saat 17:00’a
kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Mamak Belediyesi Hidayet TÜRKOĞLU
Kapalı Spor Salonu Durali Alıç Mh. 991. Sokak Mamak/ANKARA adresine teslim etmeleri
gerekmektedir.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır.

5.Başvurulan değerlendirilmesi  ve başvuruları kabul edilenlerin ilanı:

1. T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır.
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin (http://www.mamak.bel.tr/) resmi internet sayfasından ilan
edilecektir.
4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

5. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat
adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
7. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

6.Sınavın yeri ,zamanı ve konuları:

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 21/12/2020 – 25/12/2020 tarihleri arasında Mamak Belediyesi Hidayet
TÜRKOĞLU Kapalı Spor Salonu Durali Alıç Mh. 991. Sokak Mamak/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Sınavlar saat: 09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise, ertesi
gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü Sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık
gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7.Sınav değerlendirme ve sonuçlara itiraz :

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli idareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı
hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde
ilan edilecektir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl
aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin
internet (http://www.mamak.bel.tr/) adresinde ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

Devamını Oku
Yorum yapmak için tıkla

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı